ژبې مری او نور

1 of
مخکینی بل

جزیات

  • اضافه شوی: ۰۸ قوس ۱۴۰۰

  • لیدنه: 390

  • ژبه: پښتو

  • لیکوال/څېړندوی: ماخان مېږی شینواری

  • پانه: 102

  • فایل اندازه (MB): ۰.۷

  • فایل ډول: PDF

  • لینک:

توضیحات

ژبې مری او نور
سریزه:
په دې لیکنه کې زه ھڅېدالی یم، چې، د ژبې مری، پرته یا په څنګ کې نورې لیکنې ھم راغوندې کړم، چې زیاتې یې د ژبې د ودې او ژبساتنې په برخه کې دی. د پوھنیزو موسسو یعنې د پوھنی وزارت، پوھنتون او علومو اکادمۍ د پروګرامونو سره مل.
دژباړې په ھکله یوه لیکنه په کې شته او ھمداسې ژب اړونده نور څه ھم په کې ځای پھځای شوې او پرته له دې، ځنې وړې وړې لیکنې ھم ورزیاتې شوی، چې داسې ادبی یا بل ډول یا ھرډول لیکنې یې چې بولۍ، په کې راوړلشوی.